Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh đạo

 • Bà Jareeporn Jarukornsakul

  Bà Jareeporn Jarukornsakul

  Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Ông David R.Nardone

  Ông David R.Nardone

  Thành viên Hội đồng quản trị

 • Ông Vivat Jiratikarnsakul

  Ông Vivat Jiratikarnsakul

  Thành viên Hội đồng quản trị

 • Ông Krailuck Asawachatroj

  Ông Krailuck Asawachatroj

  Thành viên Hội đồng quản trị

 • Ông Somsak Boonchoyruengchai

  Ông Somsak Boonchoyruengchai

  Thành viên Hội đồng quản trị

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần KCN WHA IZ Nghệ An

 • Bà Nguyễn Thị Bích Liên

  Bà Nguyễn Thị Bích Liên

  Tổng Giám Đốc