Các cơ quan chính quyền địa phương

 • Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An (UBND):

  Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An (UBND):

  Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An là cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi trên địa bàn cả tỉnh Nghệ An.​
 • Sở Kế hoạch và đầu tư

  Sở Kế hoạch và đầu tư

  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư.
 • Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An

  Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An

  Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn Tỉnh (bao gồm Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An).​
 • Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Nghệ An

  Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Nghệ An

  Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An (IPSC) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh. IPSC thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai các Chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, tư vấn và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư nhằm góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh.